Regulamin GOT

włącz .

Spis treści

REGULAMIN GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w roku 1935 Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej w dalszej części regulaminu GOT PTTK.

§ 2. Celem GOT PTTK jest zachęcanie zdobywających odznakę do systematycznego poznawania gór polskich oraz do zapoznania się z terenami sudeckimi i karpackimi w krajach sąsiadujących z Polską, podczas wycieczek odbywanych zgodnie z zasadami pieszych wycieczek górskich o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

§ 3. Ustanawia się następujące rodzaje GOT PTTK:

1. „W góry” – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;
2. popularną – mającą jeden stopień;
3. małą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;
4. dużą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;
5. „Za wytrwałość” – mającą dwa stopnie: mały i duży.

Turyści po ukończonym 7. roku życia pomijają zdobywanie odznaki GOT PTTK „W góry”.

§ 4. Nadzór nad GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 5. 1. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się w obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

2. Zdobywanie GOT PTTK przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki. Trasy wycieczek górskich powinny być dostosowane do wieku małoletnich i ich możliwości fizycznych oraz warunków pogodowych, a decyzję, co do trasy wycieczki podejmuje rodzic lub opiekun na swoją odpowiedzialność.

3. Wycieczki zaliczane do GOT PTTK można odbywać przez cały rok kalendarzowy chyba, że warunki terenowe lub pogodowe ze względów bezpieczeństwa na to nie pozwalają.

§ 6. Punktacja wycieczek do GOT PTTK jest oparta na następujących zasadach:

1. Jeżeli trasa wycieczki jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK” to należy stosować podaną tam punktację.

2. Jeżeli trasa wycieczki nie jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK”, to przyznaje się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz jeden punkt za każde pokonane 100 m sumy różnic poziomów przy podejściach (zaokrąglenie w górę do jednego punktu przy minimum 51 m sumy podejść lub ponad 500 m przebytej trasy).

3. Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 50 punktów regulaminowych, a dla odznaki GOT PTTK „W góry” – 15 punktów. Przy ustalaniu dziennych tras wycieczkowych należy również przestrzegać zasad zawartych w § 5 pkt 2.

4. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach przebytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania tego samego stopnia GOT PTTK.

§ 7. 1. GOT PTTK można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia podczas pieszych wędrówek na terenie gór polskich, w pasmach Sudetów i Karpat położonych na terenach Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Ukrainy.

2. Punkty uzyskane na wycieczkach odbytych w pasmach Sudetów i Karpat położonych na obszarach krajów sąsiadujących z Polską nie mogą stanowić więcej niż 50 % punktów niezbędnych do zdobycia popularnego i małych stopni GOT PTTK. Ograniczeń tych nie stosuje się przy zdobywaniu odznaki GOT PTTK „W góry”, norm do odznaki „Za wytrwałość” oraz podczas zdobywania popularnej i małych stopni odznaki podczas powtórnego i kolejnych cyklów zdobywania GOT PTTK.

§ 8. 1. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK lub jedną normę do odznaki „Za wytrwałość”, z wyjątkiem GOT PTTK popularnej i małej brązowej, które mogą być zdobyte w tym samym roku.

2. Poszczególne rodzaje i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach. Czas zdobywania poszczególnych rodzajów i stopni odznaki nie jest ograniczony.

3. Kolejne cykle zdobywania GOT PTTK, począwszy od stopnia popularnego, można zacząć zdobywać najwcześniej w następnym roku po uzyskaniu i zweryfikowaniu ostatniego stopnia kończącego poprzedni cykl zdobywania odznaki. Nie można uzyskiwać GOT PTTK w równolegle prowadzonych różnych cyklach zdobywania odznaki.

§ 9. 1. Do dokumentowania zdobywania GOT PTTK służy książeczka GOT PTTK.

2. Wzór książeczki GOT PTTK określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Wyłączne prawa wydawnicze do książeczki, regulaminu, a także wykonawstwa odznak zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Reklama