Składki PTTK na rok 2024

włącz .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 14 pkt 5 oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwalił wysokość składek organizacyjnych na rok 2024.

 1. 84,00 zł składka normalna za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
 2. 57,00 zł składka ulgowa za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
 3. 39,00 zł składka ulgowa młodzieżowa za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku, bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa.

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w pkt 2 są:

 1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której pkt 3 są:

 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 3. dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 4. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 5. dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ustalono wysokość wpisowego do PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:

 1. 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 2. 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
 3. 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
 • Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
 • Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2024 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK

Reklama